လက်မှတ်

zrix

ကျွန်တော်တို့၏လက်မှတ်

rohs-1 (2018)
rohs-2 (2018)
rohs-3 (2018)
rohs-4 (2021)
basin1 ၏စမ်းသပ်အစီရင်ခံစာ
CE (စမတ်အိမ်သာ)
iso9001

  • facebook
  • linkedin
  • twitter
  • youtube